Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése
TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0531

"Példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező referencia-intézménnyé válás" c. pályázat megvalósításaA PROJEKT CÉLJA

Projektünk legfontosabb célkitűzése, hogy referencia-intézményként folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáljuk a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat, kidolgozott jó gyakorlatainkat felkínáljuk a velünk együttműködő intézményeknek.

Innovatív tantestületünk felkészül a jó gyakorlataink átadására, és nyitottá válik más intézmények tapasztalatainak átvételére. Szakmai műhely működik kompetencia-alapú oktatás és az IKT technológiák alkalmazása területeken, s ehhez megteremtjük a szükséges szakmai és technikai feltételeket.

Referencia területeink, melyek felkészülésünk és kínálatunk szerves részét képezik:
A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó,
Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény.

Jó gyakorlataink:
 • Kooperatív tanulási módszer alkalmazása magyar órán

 • Kooperatív tanulás és IKT eszközök a matematika órán

 • "A természet varázsát ontja bőven..." – természetismereti verseny

 • COMENIUS Iskolai együttműködések: nemzetközi osztály

 • Kompetenciafejlesztő idegen nyelvi karácsonyi vetélkedő


A projekt megvalósítása során végzett fő tevékenységeink:
 • Pedagógusok felkészítése, továbbképzése

 • Eszközök beszerzése

 • A referencia-intézményi működéshez szükséges dokumentumok elkészítéseFENNTARTHATÓSÁG

A fenntarthatóság ideje alatt folytatjuk a jó gyakorlataink gyűjtését, nyilvánosságra hozatalát.
Iskolai honlapunkon külön linket hozunk létre a szolgáltatások és az eredmények bemutatására.
A program befejezése után 30 fő pedagógus és 4 fő vezető válik alkalmassá arra, hogy a referencia-intézménnyel kapcsolatos feladatokat ellássa.
A fenntarthatóság ideje alatt belső szakmai képzéseken keresztül biztosítjuk újabb kollégák felkészítését, a tapasztalatok átadását.


ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSE
Esélyegyenlőségi terv megléte


KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG

1. Környezettudatos menedzsment és tervezés
 • Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során

2. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás
 • Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma: 1.


Képek a Környezetvédelmi konferenciáról...


AZ INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA

A) FELKÉSZÍTÉSEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK


2012. szeptember 27-29.
Személyiségfejlesztés pedagógusoknak a stressztűrő-képesség növelése érdekében


A 30 órás nevelőtestületi továbbképzésen 30 fő vett részt, mely segítséget nyújtott a pedagógusoknak az oktató-nevelő munka során jelentkező testi, szellemi, érzelmi kimerülés megelőzésében. Képessé tette a pedagógusainkat önismeretük, önreflexiójuk fejlesztésével a kiégési folyamat állomásainak felismerésére. Segített őket motivációjuk tisztázásában, tudatosításában. Relaxációs, stressz-csökkentő technikák megtanításával hozzájárult a pedagóguspálya lelki terheinek csökkentéséhez, a kiégés megelőzéséhez, az egészségtudatos magatartás mindennapi alkalmazásához, az életvitel megváltoztatásához, a stressztűrő-képesség fokozásához, és ezáltal az oktató-nevelő munka minőségének javulásához.

Képek a nevelőtestületi továbbképzésről...


2010. szeptember 15.
Intézményi csoport felkészülése felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására


A képzésen intézményünkből két fő vett részt. A képzés célja az volt célja, hogy a referencia intézményeket, azok érintett kollégáit segítse abban, hogy tudatosan és eredményesen felkészülhessenek arra, hogy felsőoktatási intézmények partnerintézményévé, szakmai gyakorlóhellyé válhassanak. Megismerkedtek a megújult pedagógusképzés szemléleti változásával, tanuláselméleti hátterével, gyakorlatorientált módszertanával. Felmérhették intézményünk jelenlegi felkészültségi szintjét és megismerték a minimálisan elvárt feltételeket (jogi, szervezeti, humán-erőforrás, stb.).


2012. szeptember 15-16.
PR-tevékenység és célirányos kommunikáció


A továbbképzés a leendő referenciaintézmény szolgáltatói piacon történő megjelenését segítő tevékenységeket vázolta fel.
A PR fogalmak tisztázásával alapozott a képző, majd olyan helyzetgyakorlatokat tartott, amelyek a marketing kommunikációt erősítették. Önálló feladatként meg kellett fogalmazni a referencia-intézmény erősségeit bemutató kommunikációs üzenetet, illetve feladat/eszközmátrixot kellett készíteni a jó gyakorlatok terjesztéséhez, bemutatásához, eladásához kapcsolódóan.


2012. szeptember 20-22.
Érzelmi intelligencia


Csoportos, 30 órás továbbképzés volt melyen három fő vett részt intézményünkből, mely a következő témákat ölelte. fel.
 • A pedagógusmesterség gyakorlásához szükséges kompetenciák

 • Az érzelmi intelligencia fogalma és elméleti modelljei

 • Az érzelmi elme és a racionális elme működésének jellemzői

 • Az érzelmi tudatosság fejlesztése

 • Az "érzelmi agy", az érzelmi intelligencia idegrendszeri alapjai

 • Az érzelmek kifejezése

 • Az érzelmi intelligencia fejlődés-lélektani aspektusai

 • Az érzelmek kezelése

 • A képzés gyakorlati részében megismert módszerek alkalmazásakor felmerülő nehézségek, az alkalmazó kompetenciájának határai

 • A kompetencia határok tisztázása, a továbbképzés során alkalmazott gyakorlatokhoz tartozó instrukciók megbeszélése


Képek a továbbképzésről...


2012. szeptember 28-29.
Referencia – intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatásszervezési feltételrendszer kialakítása


Csoportos, 15 órás továbbképzés volt melyen két fő vett részt intézményünkből.
A továbbképzés felkészített arra, hogy a hálózati tanulás intézményi munkaformáit hogyan építsük be intézményünk mindennapi gyakorlatába. Bemutatta a referencia-intézményi tevékenység egyes elemeit:
 • tervezési feladatok

 • a hospitálási rendszer erőforrásainak, feltételeinek kidolgozása

 • részvétel megszervezése helyben vagy más helyszínen

 • műhelymunka megszervezése

 • látogatók fogadása

 • tájékoztatás, kommunikáció

 • ellenőrzés, értékelés, dokumentáció2012. október 19-21.
Felkészítés a mentorálás mesterségére


Csoportos, 30 órás, akkreditált továbbképzés volt, melyen hárman vettünk részt.
A képzés felkészítette az intézményben dolgozó pedagógusokat a mentori munkára, tanácsadói attitűdjük, felnőttképzési kompetenciáikat formálta, segítette a mentorálás módszertanának elsajátítását.
 • az adaptáció tényezői és nehézségei

 • mentorkompetenciák tudás, képesség, attitűd

 • a mentorálás sikertényezőinek áttekintése

 • mentor szerepek és feladatok

 • a mentori kommunikáció jellegzetességei

 • mentori feladatokhoz rendelhető módszerek

 • az adaptáció támogatásának módszertana

 • a mentor egyéni fejlesztési tervének összeállítása


Képek a felkészítésről...


2012. október 26-27.
Hálózati együttműködések, kapcsolatok


Csoportos, 15 órás továbbképzés volt melyen három fő vett részt intézményünkből.
A továbbképzés a hálózatépítéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtott:
 • az intézményközi, horizontális tanulás megszervezése,

 • a referenciaintézmények saját hálózatainak, valamint az önfejlesztés formáinak kialakítása,

 • a helyi innováció hálózati kiterjesztése és a hálózati intézmények tudásának adaptálása,

 • a pedagógiai hálózatok sajátosságai,

 • a hálózatépítéshez szükséges specifikus eszköztár.2012. október 29.-november 4.
Felkészülés a gyakorlóhelyi mentori feladatokra


A továbbképzés alatt a programban résztvevők felkészültek a tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányítására, a gyakorlatvezető mentortanári feladatok ellátására a pályakezdők munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatosan a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban, partner iskolákban és külső gyakorló helyeken.

A továbbképzés keretében sor került: a szakterületi szakismeretek továbbfejlesztésére, a tanári képesítés megszerzésének követelményeiben meghatározott képzési célok közvetítésére, a tanárjelöltek gyakorlati képzésének szervezésére, irányítására és a pedagóguskompetenciák fejlesztésére való felkészülésre.

A képzés segítséget nyújtott a fontos hazai és nemzetközi, új kutatások megismeréséhez, a gyakorlóhelyi mentortanár feladatainak megismeréséhez (gyakorlati példákon keresztüli tapasztalatszerzés által), az attitűdjük és befogadó szemléletük fejlesztéséhez.

Képek a továbbképzésről...


B) A SZAKMAI MEGVALÓSÍTÓK KIDOLGOZTÁK AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKAT:
 • fejlesztéseket irányító teamben végzett tevékenység

 • referencia-intézményként való működés belső szabályainak kidolgozása

 • belső - nevelőtestületi, munkaközösségi-, szakmai műhely - munkában való részvétel

 • eljárásrendek, dokumentumok, minőségbiztosítás kidolgozása.A projekt végén sajtóközleményben tájékoztattuk a nyilvánosságot...


Ökoiskola

Iskolai rendszerű technikus képzéseink

Köszönetnyilvánítás

"TANULHATSZ-FEJLŐDHETSZ" projekt bemutatása

"Generationsbrücke” - "Generációk közötti híd”

Debreceni Labdarúgó Akadémia

Referencia-intézmény

Leonardo program

Jó gyakorlataink

Kompetencia alapú oktatás

Debreceni Diákönkormányzatok

Lap tetejére